Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi

Seng-bu̍t-ha̍k ê hun-lūiseng-bu̍t-ha̍k-ka hun-lūi seng-bu̍t bu̍t-chéng ê hoat-tō·; hun-lūi ê tùi-siōng pau-koah iáu tī-teh kap í-keng khu̍t-chéng ê chéng. Hiān-tāi ê hun-lūi hē-thóng ki-pún-te̍k kin-kì Carolus Linnaeus ê hong-hoat. I kin-kì seng-bu̍t ê bu̍t-chit te̍k-sek kā in pun-chò bô kāng tīn. Āu--lâi ūi-beh hām Darwin ê chìn-hòa gôan-lí ū it-tì iū-koh bat siu-kái--kòe, kî-tiong hun-chú hong-bīn ê hun-sek-hoat te̍k-pia̍t ū éng-hióng-la̍t.