Bí-kok Kek-bēng

Bí-kok Kek-bēng (American Revolution) sī Cha̍p-saⁿ Si̍t-bîn-tē1765 nî chì 1783 nî thoat-lī Tāi-eng Tè-kok, khí-chō Bí-kok ê kek-bēng. To̍k-li̍p Chiàn-cheng (1775 nî chì 1783 nî) sī Bí-kok Kek-bēng ê chi̍t pō͘-hūn.