Donald John Trump (1946 nî 6 goe̍h 14 ji̍t chhut-sì ) sī chi̍t ūi Bí-kok ê seng-lí-lâng, tiān-sī miâ-jîn, kiam Bí-kok 2016 nî ê chóng-thóng tòng-soán-jîn, àn-sǹg ē tī 2017 nî 1 goe̍h 20 hō chiū-jīm. I tāi-piáu Kiōng-hô Tóng chham-soán 2016 nî ê tāi-soán, tī 2016 nî 11 goe̍h 8 hō kek-pāi Hillary Clinton chhú-tit chòe-āu ê sèng-lī.

Donald Trump
Tē 45 jīm Bí-kok chóng-thóng
Jīm-kî
2017 nî 1 goe̍h 20 ji̍t – 2021 nî 1 goe̍h 20 ji̍t
Hù chóng-thóng Mike Pence
Chêng-jīm Barack Obama
Kè-jīm Joe Biden
Kò-jîn chu-sìn
Chhut-sì 1946 nî 6 goe̍h 14 ji̍t 1946-06-14(77 hòe)
 Bí-kok New York Chhī Queens
Chèng-tóng

Kiōng-hô Tóng (1987–1999, 2009–2011, 2012–taⁿ)
Kái-kek Tóng (1999–2001)

Bîn-chú Tóng (2001–2009)
Bû-tóng-che̍k (2011–2012)
Bú-hāu Pennsylvania Tāi-ha̍k Wharton Ha̍k-īⁿ
Chhiam-miâ

Trump bo̍k-chiân sī The Trump Organization ê táng-sū-tiúⁿ kiam chóng-chhâi. Tī i-ê seng-gâi tiong, Trump khí-chō liáu pān-kong toā-lâu, lí-siā, kiáu-tiûⁿ, soaⁿ-kiû kiû-po͘ kap kî-thaⁿ chē-chē thong-sè-kài ê sū-gia̍p.

Trump tī New York Chhī chhut-sì kap toā-hàn. I tī 1968 nî ùi Pennsylvania Tāi-ha̍k ê Wharton Ha̍k-īⁿ chhú-tit i-ê keng-chè-ha̍k ha̍k-sū ha̍k-ūi.

Chá-nî seng-oa̍h, chó͘-sian, kàu-io̍k kap kun-sū tē-ūi Siu-kái

1946 nî 6 goe̍h 14 hō, Trump tī New Tork Chhī ê kīn-kau Queens Jamaica Estates chhut-sì. I tī chhù-lāi pâi tē-sì. I iu-goân chā-sè ê chhiú-chiok ū Maryanne, Elizabeth kap Robert. Trump ê a-hiaⁿ Fred tī 1981 nî in-ūi chiú-cheng tiòng-to̍k kòe-sin; Trump kóng chit kiāⁿ tāi-chì hō͘ i bô lîm-chiú kap chia̍h-hun.