Lūi-pia̍t:Puerto Rico

Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Puerto Rico.

Tī "Puerto Rico" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Chit ê lūi-pia̍t kan-taⁿ ū ē-kha chit ia̍h.