Pang-chān:Lūi-pia̍t

Chú-tê miâ-khong-kan Thó-lūn miâ-khong-kan
0 (Chú-iàu/Bûn-chiuⁿ) Thó-lūn 1
2 Iōng-chiá Iōng-chiá thó-lūn 3
4 Wikipedia Wikipedia thó-lūn 5
6 tóng-àn tóng-àn thó-lūn 7
8 MediaWiki MediaWiki thó-lūn 9
10 Pang-bô͘ Pang-bô͘ thó-lūn 11
12 Pang-chān Pang-chān thó-lūn 13
14 Lūi-pia̍t Lūi-pia̍t thó-lūn 15
100 Portal Portal talk 101
828 模組 模組討論 829
2300 [[Wikipedia:Gadget|]] 2301
2302 [[Wikipedia:Gadget|]] 2303
-1 Tek-pia̍t
-2 Mûi-thé

Lūi-pia̍t, goân Eng-gí hē-thóng hō-miâ Category, bo̍k-te̍k sī beh chiong ia̍h-bīn chiàu saⁿ-kīn ê chú-tê hun-cho͘. Lī-ēng MediaWiki ê kong-lêng, ē-tàng keng-kòe tī ia̍h-bīn ka chiūⁿ pí-lūn [[Lūi-pia̍t:XYZ]] ia̍h [[Category:XYZ]] ê bûn-jī tī wikimarkup lāi-bīn lâi chhái-ēng lūi-pia̍t, liáu-āu to̍h chū-tōng kun-kù XYZ hō-miâ lâi khai-lia̍t. Lūi-pia̍t pang-chō͘ tha̍k-chiá chhâ-sûn kiam sì-kè liû-lám chi̍t khu chú-tē, khòaⁿ ia̍h-bīn chiàu tê-bo̍k ê pâi-lia̍t, chìn-chi̍t-pō͘ chhōe chhut bûn-chiuⁿ ê koan-hē-sèng.