拍開主題選單
Chú-tê miâ-khong-kan Thó-lūn miâ-khong-kan
0 (Chú-iàu/Bûn-chiuⁿ) Thó-lūn 1
2 Iōng-chiá Iōng-chiá thó-lūn 3
4 Wikipedia Wikipedia thó-lūn 5
6 tóng-àn tóng-àn thó-lūn 7
8 MediaWiki MediaWiki thó-lūn 9
10 Pang-bô͘ Pang-bô͘ thó-lūn 11
12 Pang-chān Pang-chān thó-lūn 13
14 Lūi-pia̍t Lūi-pia̍t thó-lūn 15
100 Portal Portal talk 101
828 模組 模組討論 829
2300 Gadget Gadget talk 2301
2302 Gadget definition Gadget definition talk 2303
-1 Tek-pia̍t
-2 Mûi-thé

Miâ-khong-kan, goân hē-thóng Eng-gí sī namespace, sī tùi Wikipedia ia̍h-bīn ê hun-cho͘. Lī-iōng tī MediaWiki nńg-thé siat pó-liû tan-jī, thang kā hia ê tan-jī tùi-èng chò bó͘ chi̍t cho͘ miâ-khong-kan. Chia-ê miâ-khong-kan hō-miâ pún-sin to̍h chiap tī ia̍h-bīn tê-bo̍k ê thâu-chêng, kap tê-bo̍k āu-tōaⁿ tiong-ng keh chi̍t-ê nn̄g-tiám (:). Pí-lūn iōng-chiá (user) miâ-khong-kan ê thâu-pō͘ sī Iōng-chiá:. Lē-gōa sī bûn-chiuⁿ só͘ sú-iōng ê chú-iàu (main) miâ-khong-kan, chit hāng sī bô tàu thâu-pō͘--ê.

Tû-liáu siāng phó͘-thong ê kúi-ê miâ-khong-kan í-gōa, ta̍k-ê Wikipedia pán-pún só͘ siat ê miâ-khong-kan lóng ke-kiám ū chi̍t kóa cheng-chha. Beh chai Holopedia tng teh sú-iōng ê miâ-khong-kan, ē-tàng chham-khó chiàⁿ-chhiú-pêng ê piáu.

Chāi-tē-hòa hō-miâSiu-kái

Chit chām miâ-khong-kan ê alias (pia̍t-hō; tû-liáu goân hē-thóng hō-miâ í-gōa ê hō-miâ) sī bô-hoat-tō͘ hō͘ iōng-chiá (hâm koán-lí khoân-hān chiá) ti̍t-chiap siu-kái--ê. Su-iàu keng-kòe hiòng ki-su̍t-chiá (tùi Phabricator) chhéng-kiû he̍k-chiá sī keng-kòe Gerrit ka-thiam.

In-ūi chá-chêng hoan-e̍k kap chhau-chok ê cheng-chha, bo̍k-chêng Holopedia chāi-tē-sek ê miâ-khong-kan hō-miâ kui-chek sī bô it-tì--ê (pí-lūn "tóng-àn" bōe-kì-tit thâu-jī tōa-siá; "模組" bô ēng Lô-má-jī).

Thê-gīSiu-kái

Tī phabricator ū chi̍t-ê koan-hē module miâ-khong-kan ê hō-miâ chhéng-kiû.

Khui sin-ê miâ-khong-kanSiu-kái