Wikipedia:Miâ-khong-kan

(Tùi Wikipedia:Namespace choán--lâi)
Chú-tê miâ-khong-kan Thó-lūn miâ-khong-kan
0 (Chú-iàu/Bûn-chiuⁿ) Thó-lūn 1
2 Iōng-chiá Iōng-chiá thó-lūn 3
4 Wikipedia Wikipedia thó-lūn 5
6 tóng-àn tóng-àn thó-lūn 7
8 MediaWiki MediaWiki thó-lūn 9
10 Pang-bô͘ Pang-bô͘ thó-lūn 11
12 Pang-chān Pang-chān thó-lūn 13
14 Lūi-pia̍t Lūi-pia̍t thó-lūn 15
100 Portal Portal talk 101
828 模組 模組討論 829
2300 [[Wikipedia:Gadget|]] 2301
2302 [[Wikipedia:Gadget|]] 2303
-1 Tek-pia̍t
-2 Mûi-thé

Miâ-khong-kan, goân hē-thóng Eng-gí sī namespace, sī tùi Wikipedia ia̍h-bīn ê hun-cho͘. Lī-iōng tī MediaWiki nńg-thé siat pó-liû sû-gí, thang kā hia ê sû-gí tùi-tâng bó͘ chi̍t cho͘ miâ-khong-kan. Chia-ê miâ-khong-kan hō-miâ pún-sin to̍h chiap tī ia̍h-bīn tê-bo̍k ê thâu-chêng, kap tê-bo̍k āu-tōaⁿ tiong-ng keh chi̍t-ê nn̄g-tiám (:). Pí-lūn iōng-chiá (user) miâ-khong-kan ê thâu-pō͘ sī Iōng-chiá:. Lē-gōa, nā bûn-chiuⁿ só͘ sú-iōng ê chú-iàu (main) miâ-khong-kan, to̍h bô tàu thâu-pō͘.

Ta̍k-ê Wikipedia pán-pún só͘ siat ê miâ-khong-kan khó-lêng ke-kiám ū chi̍t kóa cheng-chha. Beh chai Holopedia tng teh sú-iōng ê miâ-khong-kan, ē-tàng chham-khó chiàⁿ-chhiú-pêng ê piáu.

Chāi-tē-hòa hō-miâ

siu-kái

Chit chām miâ-khong-kan ê alias (pia̍t-hō; tû-liáu goân hē-thóng hō-miâ í-gōa ê hō-miâ) sī bô-hoat-tō͘ hō͘ iōng-chiá (hâm koán-lí khoân-hān chiá) ti̍t-chiap siu-kái--ê. Su-iàu keng-kòe hiòng ki-su̍t-chiá (tùi Phabricator) chhéng-kiû he̍k-chiá sī keng-kòe Gerrit ka-thiam.

In-ūi chá-chêng hoan-e̍k kap chhau-chok ê cheng-chha, bo̍k-chêng Holopedia chāi-tē-sek ê miâ-khong-kan hō-miâ kui-chek sī bô it-tì--ê (pí-lūn "tóng-àn" bōe-kì-tit thâu-jī tōa-siá; "模組" bô ēng Lô-má-jī).

Thê-gī

siu-kái

Tī phabricator ū chi̍t-ê koan-hē module miâ-khong-kan ê hō-miâ chhéng-kiû.

Khui sin-ê miâ-khong-kan

siu-kái

Thê-gī

siu-kái

Wikipedia:Chhiū-á-kha ū chi̍t-ê koan-hē "Hàn-jī" miâ-khong-kan ê thó-lūn.