Wikipedia:Wikipedia miâ-khong-kan

Chú-tê miâ-khong-kan Thó-lūn miâ-khong-kan
0 (Chú-iàu/Bûn-chiuⁿ) Thó-lūn 1
2 Iōng-chiá Iōng-chiá thó-lūn 3
4 Wikipedia Wikipedia thó-lūn 5
6 tóng-àn tóng-àn thó-lūn 7
8 MediaWiki MediaWiki thó-lūn 9
10 Pang-bô͘ Pang-bô͘ thó-lūn 11
12 Pang-chān Pang-chān thó-lūn 13
14 Lūi-pia̍t Lūi-pia̍t thó-lūn 15
100 Portal Portal talk 101
828 模組 模組討論 829
2300 [[Wikipedia:Gadget|]] 2301
2302 [[Wikipedia:Gadget|]] 2303
-1 Tek-pia̍t
-2 Mûi-thé

Wikipedia miâ-khong-kan, mā hō chò project miâ-khong-kan, sī chi̍t khoán koán-lí-sèng ê ia̍h-bīn, choan-bûn kì koan-hē Wikipedia ê chu-sìn kap thó-lūn. Pún miâ-khong-kan ê prefixWikipedia.

Pún wiki tùi chit-ê miâ-khong-kan bô giâm-keh ê sú-iōng kui-hoān, chóng nā bô sek-ha̍p siá chò pek-kho bûn-chiuⁿ ê kok chióng koan-hē pún chām ê koán-lí, chu-sìn kì-lio̍k, gián-kiù, thó͘-lūn, kè-ōe, ē-tàng hō͘ lâng tha̍k iā sī chham-siông ê tāi-chì, lóng thang lī-ēng Wikipedia miâ-khong-kan kì-siá. Nā sī khah kò͘-tēng lōe-iông, bô siáⁿ hó gī-lūn ê chi̍t kóa siū hē-thóng chè-hān ê chhau-chok soeh-bêng, ē-tàng lēng-gōa khó-lū ēng Help miâ-khong-kan.

Nā khòaⁿ tio̍h kám-kak bô thò-tòng ê Wikipedia mia-khong-kan ia̍h-bīn, ē-tàng thê-chhut tī Wikipedia:Chhiū-á-kha, hō͘ siā-lí chham-siông; nā tan-sûn ê phò-hoāi (pí-lūn khui goân-choân bô siá mi̍h ê ia̍h), ē-tàng tah chiūⁿ {{delete}} hō͘ koán-lí-goân chhù-lí.