Kīn-lō͘ sī chi̍t khoán te̍k-sû ê choán-ia̍h, thang thê-kiong kán-lio̍k ê wikilink thàng kòe bó͘ chi̍t-ê kè-ōe-ia̍h he̍k-chiá sī kî-tiong ê hun-tōaⁿ, it-poaⁿ sī ēng tī Wikipedia miâ-khong-kan kap Help miâ-khong-kan. In mā ē-tàng ēng tī siā-lí ia̍h-bīn kap thó-lūn-ia̍h, chóng-sī bô èng-tong hông ēng tī pek-kho bûn-chiuⁿ.

Bo̍k-chêng tī pún wiki só͘ ēng ê kīn-lō͘ lóng sǹg sī "pseudo-namespace" (gūi-chō miâ-khong-kan), to̍h sī bô kì ji̍p tī hē-thóng siat chò miâ-khong-kan "alias" (pia̍t-miâ) ê sú-iōng.