Portal:Toān-kì

(Tùi Portal:Jîn-bu̍t choán--lâi)

Jîn-bu̍t toān-kì ê Mn̂g-kháu-ia̍h

Tùi bó͘ chi̍t-ê jîn-bu̍t sè-miā lâi-le̍k ê siông-sè kì-su̍t, hō chò toān-kì, nā khah kán-tan ê kài-siāu thang kóng sió-toān. Toān-kì m̄-ná sī khai-lia̍t chhiūⁿ kàu-io̍k, khang-khòe, koan-hē kap sí-bông téng ki-pún sū-si̍t, mā kì-lio̍k tùi-siōng tī chia sū-kiāⁿ tang-tiong ê keng-giām. Kap jîn-sū tóng-àn (profile) iā lí-le̍k-su (résumé) bô sio-siâng, chi̍t hūn toān-kì piáu-hiān tùi-siōng ê sè-miā kò͘-sū, kóng-kioh i sè-miā tang-tiong ê chē khoán hong-bīn, pau-koat keng-giām lāi ê chhin-sin sè-hāng tāi-chì, jî-chhiá mā khó-lêng pau-koat tùi i jîn-keh ê hun-sek.

Siū tio̍h kì-lio̍k tùi-siōng he̍k-chiá i-ê ka-cho̍k jīm-khó, ha̍p-chok, hia̍p-pān ê toān-kì, hō chò siū-khoân toān-kì. Nā sī kì-su̍t tùi-siōng ka-tī, he̍k-chiá kah lâng chò-hóe siá--chhut-lāi-ê, hō chò chū-toān. Toān-kì ê siá-chok it-poaⁿ sǹg sī hui-hi-kò͘-lūi, m̄-koh mā ē-tàng ēng hi-kò͘ ê hong-sek lâi kì-su̍t chi̍t-ê jîn-bu̍t ê sè-miā. Tùi bûn-ha̍k kàu tiān-iáⁿ, ū mûi-thé iūⁿ-sek chē khoán ê toān-kì.

Kòe-soán ê toān-kì

15 sè-kí ê ōe-siōng
N̂g Hiān-hôan (黃現璠; 1899 nî 11 goe̍h 13 ji̍t - 1982 nî 1 goe̍h 18 ji̍t) sī Tiong-kok hiān-tāi chhut-miâ ê jîn-lūi-ha̍k-ka kiam le̍k-sú-ha̍k-ka. I mā sī Cuengh-cho̍k le̍k-sú ê khai-ki-chiá kah Pat kùi ha̍k-phài ê thâu-lâng, pat siá kòe Cuengh-cho̍k Kán-sú (壯族簡史) kap Cuengh-cho̍k Thong-sú (壯族通史) téng chok-phín. I ia̍h pat tī Tiong-kok ê hóan-iū ūn-tōng hit-chām-á, hō͘ Tiōng-kiōng phah chòe Cuengh-cho̍k ia̍h-sī sú-ha̍k-kài siōng-kài-tōa ê iū-phài, siū-tio̍h 20-tang ê pek-hāi. N̂g Hiān-hôan chāi-siⁿ ê sî tī bîn-cho̍k-ha̍k chham le̍k-sú-ha̍k chia--ê ha̍k-būn kut-la̍t.

Kòe-soán ê iáⁿ-siōng

Pa-se ê Pedro 2-sè (1825 nî 6 goe̍h 16 ji̍t – 1992 nî 9 goe̍h 2 ji̍t) sī Pa-se Tè-kok ê tē-jī-ê kiam siāng bóe tāi thóng-tī-chiá, chāi-ūi chiau-kòe 58 tang. I sī Rio de Janeiro chhut-sì--ê. Tī i-ê sî-tāi, Pa-se Tè-kok chiâⁿ chò kok-chè-sèng ê sè-le̍k.

Kin-á-ji̍t – 10 goe̍h 22 ji̍t

Lí kám chai-iáⁿ...

Carl Jung

Wiki-Sū-kang

WikiProjects

Choan-bûn tī toān-kì ê khang-khòe:


Jîn-bu̍t lia̍t-toaⁿ

Lūi-pia̍t

Wikimedia