Hồ Chí Minh

Hồ Chí Minh (Hàn-miâ 胡志明 Ô͘ Chì-bêng, 1890 nî 5 goe̍h 19 ji̍t – 1969 nî 9 goe̍h 3 ji̍t), chhut-sì miâ sī Nguyễn Sinh Cung (阮生恭, Ńg Seng-kiong), āu-lâi mā hō Nguyễn Ái Quốc (阮愛國, Ńg Ài-kok), sī Oa̍t-lâm ê kiōng-sán-chú-gī chèng-tī-ka kap kek-bēng-ka, i tī 1946 nî kàu 1955 nî sī Oa̍t-lâm Bîn-chú Kiōng-hô-kok ê chóng-lí, koh sī 1945 nî kàu 1969 nî ê chú-se̍k.

Hồ Chí Minh

Siang-koan ê bûn-chiuⁿSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Ho Chi Minh