Jean Calvin (1509 nî 7 goe̍h 10 ji̍t – 1564 nî 5 goe̍h 27 ji̍t) sī chong-kàu kái-kek tiong-kan ê 1 ê Hoat-kok Sin-kàu Sîn-ha̍k-ka. I mā sī Ki-tok-kàu sîn-ha̍k lâi-té Calvin-chú-gī iah-sī kóng kái-kek-chong sîn-ha̍k (Reformed theology) ê chú-iàu hoat-tián-chiá.

Jean Calvin

Tī i chò Geneva ê thóng-tī-chiá ê sî, ū khip-ín chē-chē pa̍t-ê sin-kàu-tô͘ lān-bîn, hō͘ chit-ê siâⁿ-chhī chiâⁿ-chò thoân-pò kái-kek-chong sîn-ha̍k ê 1 ê chú-iàu-tek ê le̍k-liōng. Calvin siōng chhut-miâ ê só͘-chāi sī i ê kà-sī kap tù-chok, te̍k-pia̍t sī i siá--ê Ki-tok-kàu iàu-gī tāi-kong (Institutes of the Christian Religion).