Sin-kàu mā kiò Keng-chèng-kàu ia̍h Khòng-gī-kàu (Eng-gí: Protestantism), sī Ki-tok-kàuMartin Luther khí-thâu ê Chong-kàu Kái-kek liáu-āu, tùi Lô-má Thian-chú-kàu thoat-lî chhut--lâi ê hun-chi, sī thong-sè-kài chú-iàu ê sìn-gióng chi it.