Portal:Bûn-hòa

Bûn-hòa Mn̂g-kháu-ia̍h

Bûn-hòa sī lâng oa̍h-tāng ê hêng-sè, kiam hō͘ chia oa̍h-tāng sán-seng ì-bī kap tiōng-iàu-sèng ê siōng-cheng kò͘-chō. Bûn-hòa ē-tàng hông "liáu-kài chò liân kî-tiong chhòng-chō-chiá iā kēng-cheng ê siōng-cheng kap ì-bī ê hē-thóng, khiàm-khoat kò͘-tēng ê pian-kài, it-ti̍t leh liû-tōng, koh hō͘-siōng kau-liû kiam saⁿ-cheⁿ". Bûn-hòa ē-tàng tēng-gī chò só͘-ū seng-oa̍h ê hong-sek: pau-koat gē-su̍t, sìn-gióng, kap chi̍t-ê kûn-thé tāi-tāi siong-thoân ê chè-tō͘. Bûn-hòa mā hông kiò chò sī "kui-ê siā-hōe ê seng-oa̍h hong-sek". Chiàu kòng to̍h pau-koat thé-thóng, chhēng-chhah, giân-gí, chong-kàu, gî-sek, koh ū hêng-tōng ê kui-hoān, pí-lūn hoat-lu̍t kap tō-tek chhām sìn-gióng ê hē-thóng hâm gē-su̍t.

Kòe-soán ê bûn-chiuⁿ

poe-chîⁿ
Poa̍h-poe sī bîn-kan sìn-gióng tiong, ēng poe-chîⁿ hiòng sîn-bêng kiû-khit, mn̄g tāi-chì ê chi̍t chióng tōng-chok. Chi̍t hù poe-chîⁿ ū nn̄g-tè. Múi-tè kok-ū chi̍t-bīn im-bīn, chi̍t-bīn iông-bīn. Lán-lâng pēng-bô choân-lêng. Ū lio̍k-sîn-bô-chú, ū hiòng sîn-bêng khit-thó mn̍gh-kiāⁿ ê sî-chūn. Kiû-khit-chiá siang-chhiú hap-phâng poe-chîⁿ, khiân-sêng kháu-ho͘ tùi-siòng sîn-bêng miâ-hō, chheng-chhó bêng-khak kóng-chhut ka-kī--ê su-kiû, tông-sî chhéng-kiû sîn-bêng í chhut liân-soà kúi-siūⁿ-poe ûi-chún, siang-chhiú khin-khin hiat-chhut poe-chîⁿ, poe-chîⁿ tiāⁿ-tio̍h tī thô͘-kha ê chêng-hêng tō-sī sîn-bêng ê ì-sù.

Kòe-soán ê iáⁿ-siōng

Be̍k-se-ko ê pîn-pâi-chiongCredit: Juan Gabino (AlexCovarrubias chè-chok vector pán-pún)

Be̍k-se-ko ê Pîn-pâi-chiong, he̍k-chiá kóng Be̍k-se-ko Kok-ka Pîn-pâi (se. Escudo Nacional de México).

Kòe-soán ê jîn-bu̍t

Helen Keller, iok 1920 nî
Helen Keller (1880 nî 6 goe̍h 27 ji̍t – 1968 nî 6 goe̍h 1 ji̍t) sī Bí-kok ê chok-ka, ián-káng-ka kiam oa̍h-tōng-chiá. I chū sè-hàn tō siū sī-le̍k kap thiaⁿ-le̍k chiòng-gāi. Keller chhut-seⁿ tī Alabama ê Tuscumbia. I 19 kò-goe̍h ê sî-chūn hoat-sio, chū án-ne sit-khì khòaⁿ kap thiaⁿ ê lêng-le̍k. Keller chá-kî chham-ka Bí-kok Siā-hōe-tóng, chi-chhî kang-lâng ūn-tōng. I tī 1912 nî ka-ji̍p Sè-kài Kang-gia̍p Kang-lâng (Industrial Workers of the World, IWW), 1916 nî kàu 1918 nî kan ūi in siá kó. I kám-kak kok-hōe lō͘-sòaⁿ ê siā-hōe-chú-gī tng teh "tîm lo̍h khì chèng-tī làm-tē tang-tiong". Tī 1 phiⁿ "Chóaⁿ-iūⁿ Góa Chiâⁿ-chò IWW ê 1-ê", i siá kóng pō͘-hūn sī hām koan-sim bông-jîn kap kî-thaⁿ ê sin-khu chiòng-gāi-chiá ū koan-hē.

Lí kám chai-iáⁿ...

Mahabharata

Kòe-soán ê ín-kù

Susan Sontag
Susan Sontag, "Susan Sontag: The Rolling Stone Interview" chham Jonathan Cott (1978 nî; 1979 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-pán)

Lūi-pia̍t

Koan-liân portal

Wikimedia