Bûn-hòa Mn̂g-kháu-ia̍h

Bûn-hòa sī lâng oa̍h-tāng ê hêng-sè, kiam hō͘ chia oa̍h-tāng sán-seng ì-bī kap tiōng-iàu-sèng ê siōng-cheng kò͘-chō. Bûn-hòa ē-tàng hông "liáu-kài chò liân kî-tiong chhòng-chō-chiá iā kēng-cheng ê siōng-cheng kap ì-bī ê hē-thóng, khiàm-khoat kò͘-tēng ê pian-kài, it-ti̍t leh liû-tōng, koh hō͘-siōng kau-liû kiam saⁿ-cheⁿ". Bûn-hòa ē-tàng tēng-gī chò só͘-ū seng-oa̍h ê hong-sek: pau-koat gē-su̍t, sìn-gióng, kap chi̍t-ê kûn-thé tāi-tāi siong-thoân ê chè-tō͘. Bûn-hòa mā hông kiò chò sī "kui-ê siā-hōe ê seng-oa̍h hong-sek". Chiàu kòng to̍h pau-koat thé-thóng, chhēng-chhah, giân-gí, chong-kàu, gî-sek, koh ū hêng-tōng ê kui-hoān, pí-lūn hoat-lu̍t kap tō-tek chhām sìn-gióng ê hē-thóng hâm gē-su̍t.

Kòe-soán ê bûn-chiuⁿ

Ài-ní-lân-gí hun-pò͘ tē-tô͘
Ài-ní-lân-gí sī chi̍t khoán liû thoân tī Ài-ní-lân-tó ê Gael giân-gí, iā sī Ài-ní-lân ê koan-hong giân-gí chi it. Che sī chit-ê kok-ka ū le̍k-sú í-lâi liû-thong siāng kú--ê, mā pat sī Ài-ní-lân-tó siāng toā--ê giân-gí. Chóng-sī tùi 19 sè-kí í-lâi, Éng-gí tiō khai-sí tī Ài-ní-lân-tó chiâⁿ chò chú-liû. Chiàu 2016 nî ê sò͘-jī, pún Ài-ní-lân-gí ê bó-gí sú-iōng-chiá ū 7 bān goā, tē-jī giân-gí iōng-chiá ū 100 bān goā.

Kòe-soán ê iáⁿ-siōng

Kòe-soán ê jîn-bu̍t

Helen Keller, iok 1920 nî
Helen Keller (1880 nî 6 goe̍h 27 ji̍t – 1968 nî 6 goe̍h 1 ji̍t) sī Bí-kok ê chok-ka, ián-káng-ka kiam oa̍h-tōng-chiá. I chū sè-hàn tō siū sī-le̍k kap thiaⁿ-le̍k chiòng-gāi. Keller chhut-seⁿ tī Alabama ê Tuscumbia. I 19 kò-goe̍h ê sî-chūn hoat-sio, chū án-ne sit-khì khòaⁿ kap thiaⁿ ê lêng-le̍k. Keller chá-kî chham-ka Bí-kok Siā-hōe-tóng, chi-chhî kang-lâng ūn-tōng. I tī 1912 nî ka-ji̍p Sè-kài Kang-gia̍p Kang-lâng (Industrial Workers of the World, IWW), 1916 nî kàu 1918 nî kan ūi in siá kó. I kám-kak kok-hōe lō͘-sòaⁿ ê siā-hōe-chú-gī tng teh "tîm lo̍h khì chèng-tī làm-tē tang-tiong". Tī 1 phiⁿ "Chóaⁿ-iūⁿ Góa Chiâⁿ-chò IWW ê 1-ê", i siá kóng pō͘-hūn sī hām koan-sim bông-jîn kap kî-thaⁿ ê sin-khu chiòng-gāi-chiá ū koan-hē.

Lí kám chai-iáⁿ...

Mahabharata

Kòe-soán ê ín-kù

Susan Sontag
Susan Sontag, "Susan Sontag: The Rolling Stone Interview" chham Jonathan Cott (1978 nî; 1979 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-pán)

Lūi-pia̍t

Koan-liân portal

Wikimedia