Siā-hoē kui-hoān sī tī it-tēng ê chêng-hêng-hā éng-hióng lâng siā-hoē hêng-ûi ê kui-chek. Tī bô-kâng ê siā-hoē kûn-thé he̍k-chiá bûn-hoà, ū bô-kâng ê kui-hoan.