Chè-tō͘ (制度) sī siā-hōe kho-ha̍k ê chi̍t-ê kài-liām; tāi-piáu lī-iōng kui-chek kap ūn-chok bô͘-sek lâi kui-hoān kò-thé hêng-tōng ê chi̍t-khoán siā-hōe kiat-kò͘.