Chhài-chhī-á (菜市仔) ia̍h pa-sat (巴剎; Má-lâi-gí: pasar) sī seng-lí-lâng chek chò-hóe chò si̍t-phín (chú-iàu bē chheⁿ-chhài, chhiⁿ-hî kap chhiⁿ-bah) kiam ji̍t-iōng-phín sió-bē ê chhī-tiûⁿ.

Pa-lí ê chhài-chhī-á.

Siong-koan

siu-kái