Àm-bé-bûn

Àm-bé-bûn (暗碼文; Eng-gí: ciphertext)

Zimmermann 電報(Uí Washington phah 到 Mexico)

Hoān-lēSiu-kái

Chhut-miâ àm-bé-bûnSiu-kái

 
Zimmermann 電報解密成光碼 (sīm-chhiáⁿ翻過英文).