Âng-chhiū-nâ Chām (紅樹林站) tī Tâi-oân Sin-pak-chhī Tām-chúi-khu ê Gōa-koaⁿ-chin-nâ (外竿蓁林), sī Tâi-pak Chia̍t-ūn Tām-chúi Sìn-gī Soàⁿ (Tām-chúi Soàⁿ) ê 1 ê chia̍t-ūn-chām, mā sī Sin-pak Chia̍t-ūn Tām-hái Khin-thih (Le̍k-soaⁿ Sòaⁿ) ê khin-thih-chām.

Âng-chhiū-nâ Chām ê chhut-ji̍p-kháu
Âng-chhiū-nâ Chām ê goe̍h-tâi