Ông-hiō (kok-chè chhiūⁿ-kî)

Ông-hiō (王后, Eng-gí: queen), kám-chheng hiō (后), sī kok-chè chhiūⁿ-kî lāi-bīn ê chi̍t khoán kî-jí. I ē thang tī hoâiⁿ-hiòng, ti̍t-hiòng kap chhoa̍h-hiòng kiâⁿ jīm-ì keh-á, bô-hoat-tō͘ hāⁿ koè kî-thaⁿ kî-jí. I tī Unicode lāi-bīn ê hû-hō sī ♕ kap ♛.

Pe̍h-sek ê ông-hiō
O͘-sek ê ông-hiō