Ông Hûn-hong (王雲峰; 1896 nî  – 1969 nî ), Tâi-oân Tâi-lâm chhut-sin, sī Ji̍t-pún sî-tāi ê Tâi-oân-koa chok-khek-ka, ián-chàu-ka; cheng-thong chhiú-khîm kap o͘-ta̍t-á. I-ê tāi-piáu-chok sī Tâi-oân le̍k-sú siōng tē-it tiâu liû-hêng-koa: Thô-hoe Khip-hiat Kì. Chit tiâu koa m̄-nā hō͘ sò͘-jîn koa-chhiú Lâu Chheng-hiong cháu-âng, Ông Hûn-hong pún-lâng iā chiâⁿ-chò Koromubia ê choan-sio̍k chok-khek-ka.

Chok-phín Siu-kái

  • Siâⁿ-chhī chi Iā (城市之夜)
  • Kui-lâi (歸來)
  • Chhim-kui-oàn (深閨怨)
  • Koài Sin-sū (怪紳士)
  • Lo̍h-hoe-kin (落花根)
  • Bû-chùi-put-kui (無醉不歸)
  • Pó͘ Phòa Bāng (補破網)
  • Lâm-kok chi Chhun (南國之春)