Thó-lūn:Saⁿ-hāng thih-lâng

進行的討論
(Tùi 三項鐵人 choán--lâi)

三項鐵人Siu-kái

三項鐵人 (triathlon)是講結合三項運動做一項的運動,現此時大份是結合泅水、騎鐵馬佮走相逐。 這馬比賽攏是一項接一項無歇睏,算攏總開的時間;換衫、換鞋等等的時間攏算在內,欲佮人相比並,專看一項猶無夠,著愛會曉保存精力的機巧,予後壁項的運動較有擋頭。

返回 "Saⁿ-hāng thih-lâng" 頁面。