Thó-lūn:Kong-siat

進行的討論
(Tùi 公設 choán--lâi)

公設Siu-kái

公設,抑是講公理,是一个系統內底無證明就假設是真的的一句話,抑是命題(proposition),掠公設做出發點來推論,閣會當得著定理。

佇一寡認識論(epistemology),公理是自明的真理,賰的的智識著愛用公理做基層來建立,也就是講認捌賰的的命題進前,會當先認捌公理,毋過凡勢這種公理基本就無存在。

佇邏輯佮數學,公設無必然是自明的真理,伊較成符合形式(formal)邏輯的一句話,會得用來做進一步的推論,公設化 (axiomatize)就是講對少獨立的一組公設會當得著幾套智識系統,一个智識系統,譬論講算數,公設化的方法定定有幾若个,數學閣共公設分做邏輯公設佮非邏輯公設二款。

返回 "Kong-siat" 頁面。