Thó-lūn:Pak-hái

進行的討論
(Tùi 北海 choán--lâi)

北海Siu-kái

 
北海(英語: North Sea)

北海是倚大西洋的一个

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: North Sea

返回 "Pak-hái" 頁面。