Thó-lūn:Poàⁿ-kèng

新增話題
進行的討論
(Tùi 半徑 choán--lâi)

半徑Siu-kái

照古典幾何學的講法,一个一條半徑就是一个端點佇圓心球心,一个端點佇頂懸的線橛. 啊若半徑就是彼條線橛的長度,半徑是直徑一半長。

幾何學工程圖論(graph theory)... 較擴充的講法,一項物件,可比講圓柱 (cylinder)、 (graph)抑是機械的零件等等的半徑就是伊的中心 (center)抑 (axis)到伊上外口的點的距離

相關文章Siu-kái


返回 "Poàⁿ-kèng" 頁面。