Thó-lūn:Sì-siù

進行的討論
(Tùi 四秀 choán--lâi)

四秀Siu-kái

四秀喙食物毋是日常正頓,嘛毋是半晡食袂枵的點心,是一種食chhit迌,瞞騙喙空, 滿足一時的想欲食物件的小小的喙食物,Chhun 金含鹹酸甜芝車力等攏是。

外部連接Siu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Snack food

返回 "Sì-siù" 頁面。