Thó-lūn:Kok-chè-hòa kap chāi-tē-hòa

進行的討論
(Tùi 國際化佮在地化 choán--lâi)

國際化佮在地化Siu-kái

國際化 (英語: Internationalization)簡寫做I18N, 在地化 (英語: Localization)簡寫做L10N

返回 "Kok-chè-hòa kap chāi-tē-hòa" 頁面。