Thó-lūn:Kok-chè Bó-gí-ji̍t

(Tùi 國際母語日 choán--lâi)

國際母語日Siu-kái

國際母語日 (International Mother Language Day),逐冬的2月21,是一个國際性的節日

國際母語日是 UNESCO1999年11月17制定的,伊的目的是尊重母語佮各種語言的使用,推捒語言文化的多樣性等等。

這个節日佮孟加拉(Bangladesh)語言烈士日有關係。

外部連結Siu-kái

返回 "Kok-chè Bó-gí-ji̍t" 頁面。