Thó-lūn:Olympic Ūn-tōng-hoē

新增話題
進行的討論
(Tùi 奧林匹亞運動會 choán--lâi)

奧林匹亞運動會Siu-kái

 
奧林匹亞運動會的標仔

奧林匹亞運動會 (Olympia)抑奧林匹克運動會(Olympic),是一个國際性的運動會,比賽真濟項,每四年舉辦一擺,這本底是古早希臘國之間的比賽,後來斷去,到甲19世紀尾期才由一位法國華族 Pierre Frédy (Baron de Coubertin) 重新開始,對1896年到今,每四年攏有舉辦,干焦有二擺世界大戰閬過。

相關的文章Siu-kái

  • 帕拉奧林匹亞運動會(Para-Olympia) (華語: 帕運會)
  • 特殊奧林匹亞運動會
  • 冬季奧林匹亞運動會
返回 "Olympic Ūn-tōng-hoē" 頁面。