Thó-lūn:Tiuⁿ Chong-jîn

(Tùi 張宗仁 choán--lâi)

張宗仁

siu-kái

張宗仁1915年 - 1947年張七郎的大漢囝,鳳林初中,無故予人掠去,半暝咧墓仔埔邊予人銃殺。

返回 "Tiuⁿ Chong-jîn" 頁面。