Thó-lūn:Chiàn-tò͘-ki

(Tùi 戰鬥機 choán--lâi)

戰鬥機

siu-kái

戰鬥機軍機的一種,佇軍事上猶閣叫做殲滅機 ,往過嘛叫做驅逐機,一般佇空戰當中,負責擊落敵人的飛行機

戰鬥機特點是機動性能贊、速度緊、佇空中的戰鬥力強,戰鬥機上主要的任務是空戰並且奪取制空權;另外,嘛會通攔閘敵人的轟炸機攻擊機巡航導彈

人類歷史上第一隻戰鬥機,出世佇公元1915年法國

返回 "Chiàn-tò͘-ki" 頁面。