Thó-lūn:Hóe-chheⁿ Cheng-chhat Kúi-tō-ki

新增話題
進行的討論
(Tùi 火星偵察軌道機 choán--lâi)

火星偵察軌道機Siu-kái

 
畫家想像佇火星軌道的MRO

美國太空總署(NASA)的火星偵察軌道機英語Mars Reconnaissance OrbiterMRO)是一台偵察火星的多用途太空船,佇2005年8月12發射,2006年3月10進入火星軌道,伊的目的是欲詳細觀察火星表面,通幫贊更未來任務的落地地點,siâng時嘛欲提供彼寡任務高速資料傳送的服務,按算會踅火星四至五工久。

MRO是第四台到位閣有咧活動的人造衛星,若包括表面的探險器是第六台。

外部連結Siu-kái


 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Category:Mars Reconnaissance Orbiter

返回 "Hóe-chheⁿ Cheng-chhat Kúi-tō-ki" 頁面。