Thó-lūn:Âng-hoeh-kiû

進行的討論
(Tùi 紅血球 choán--lâi)

紅血球Siu-kái

 
人類的紅血球

紅血球脊椎動物的一款血球細胞,主要的功能是運送酸素予身體的組織,紅血球內面有含專門摻酸素結合的血紅素(hemoglobin),人類的紅血球是對骨髓內面發育,形狀敢若盤仔,而且佇發育的過程失去細胞核

返回 "Âng-hoeh-kiû" 頁面。