Thó-lūn:Ko͘-lūi

進行的討論
(Tùi 菇類 choán--lâi)

菇類Siu-kái

 
金針菇(Flammulina velutipes).

菇類是一款子實體 (fruiting body) 較大形的真菌,這款真菌有菌柄 (stipe), 菌傘 (pileus), 佮菌chhi(lamella).

相關項目Siu-kái

  • 木耳
  • 靈芝
返回 "Ko͘-lūi" 頁面。