Thó-lūn:Phô-tô

(Tùi 葡萄 choán--lâi)
 
紅葡萄

葡萄是一種屬葡萄科會旋藤的植物,伊的果子聽好食,嘛會使做葡萄乾,激葡萄酒葡萄子會使炸油 。

註解 siu-kái

返回 "Phô-tô" 頁面。