Thó-lūn:Siān-thâng

新增話題
進行的討論
(Tùi 蟮蟲 choán--lâi)

蟮蟲Siu-kái

 
蟮蟲

蟮蟲仔是屬佇壁虎科(Gekkonidae)的小中形四跤蛇,見若是氣候燒烙的所在就有底揣,蟮蟲的叫聲有特殊:(人因)"相借問"的時陣會發出?的聲音,濟濟種種有特殊的跤指頭仔予(人因)會得(足百)上滑溜的壁面,嘛有法度踏踮天篷爬,這款功夫得著科學家對(人因)有趣味。

蟮蟲較濟生做塗色抑暗殕色,胸軀略仔成樹奶,皮面頂有幼花,部份的種有變色的才調,嘛有寡有影目的色水。

壁虎科下跤分五个亞科,有一寡種慣勢佇厝裡徛起,當地的人一般共(人因)當做厝的一部份,袂去共趕。

返回 "Siān-thâng" 頁面。