Thó-lūn:Seh

進行的討論
(Tùi choán--lâi)

Siu-kái

 
雪的結晶

是落水的一款形,是水結做冰的結晶,外行濟濟款,雪是真濟細粒的結晶組合的,算是一種粉粒體(granular material),若無予壓力,雪會軟(甚冘)(甚冘)。

返回 "Seh" 頁面。