Thó-lūn:Chiáu

(Tùi 鳥仔 choán--lâi)
 
鳥類

鳥類是燒血、會放卵的脊椎動物,主要的特徵是有羽,有做翼用的前臂,一般有空心的骨頭,鳥類上細可比拳頭拇(蜂雀),上大親像籃球球員(駝鳥、鴯鶓)遐躼。

返回 "Chiáu" 頁面。