Thó-lūn:Kó͘-mo̍͘h

(Tùi 鼓膜 choán--lâi)
畫紅的所在是鼓膜。

鼓膜 (拉丁語: membrana tympani),是外耳中耳之間相隔的薄壁,功能是共空氣振動(聲音)傳予聽小骨

返回 "Kó͘-mo̍͘h" 頁面。