AdobeBí-kok chi̍t keng khòa-kok tiān-náu nńg-thé kong-si, chóng-pō͘ ūi-tī California ê San Jose. Adobe chú-iàu chông-sū to-mûi-thé chè-chok lūi-hêng ê nńg-thé khai-hoat, kīn-nî iā khai-sí chò to-iūⁿ-hòa bāng-chè-bāng-lō͘ ê èng-iōng têng-sek khai-hoat.

Adobe ê logo

Gōa-pō͘ liân-kiat siu-kái