Adobe Flash, it-poaⁿ kán-chheng Flash, ē-tàng chí Adobe Flash Player á-sī siat-kè lōe-iông iōng--ê to-mûi-thé nńg-thé. Flash Player sī 1-ê kheh-hō· èng-iōng nńg-thé, ē-tit phòe-ha̍p chú-iàu ê liû-lám-khì, thang hián-sī hiòng-liōng-tô͘ (vector) kap raster tô·-hêng í-ki̍p stream siaⁿ-im iáⁿ-siōng. Flash chok-phín iōng ActionScript chit-ê kha-pún gí-giân (scripting language) siat-kè. Flash hiān-chú-sî sī Adobe Systems teh khai-hoat kap hun-hoat.