A-su̍t, La-teng-gí Assyria, sī Mesopotamia tē-khu chi̍t-ê bûn-bêng, khí-gôan ê siâⁿ-chhīAssur, tāi-iok tī kong-gôan-chêng 2-chhian-nî chiū chûn-chāi, kong-gôan-chêng 900 nî chó-iū kiàn-li̍p Sin Assyria Tè-kok. Assyria bîn-cho̍k kàu chit-má iáu-koh tī--leh.

Assyria ê kang-gē-phín.