Bloch kiû-bīn

Bloch kiû-bīn (ing-gú: Bloch sphere; gô-gú: Сфера Блоха) liōng-tsí lı̽k-ha̽k hām liōng-tsí tiān-náu [en] lāi-té, í tsū-suân bu̍t-lí hām hi̍k-tsî kiōng-tsìn [en] tsuan-ka [en] Felix Bloch [en] ê miâ lâi hō-tsò "Bloch kiû-bīn", tsit-tsióng kiû-bīn sī tsı̽t-tsióng tuì siang-thài liōng-tsí hē-thóng [en] tang-tiong sûn-thài [en] khong-kan ê kí-hô piáu-sī-huat. Bloch kiû-bīn teh thó-lūn liōng-tsí uī-guân ê tiûñ-ha̽p tíng-kuân tiāñ-tiāñ iōng-tio̽h.[1]

Bloch kiû-bīn

Tsù-káiSiu-kái

  1. Bloch, Felix (Oct 1946). "Nuclear induction". Phys. Rev. 70 (7-8): 460–474. Bibcode:1946PhRv...70..460B. doi:10.1103/physrev.70.460.  (Eng-gí)

Tsham-khó bûn-hènSiu-kái

  • Нильсен М., Чанг И. Квантовые вычисления и квантовая информация: Пер. с англ.— М.: Мир, 2006. 824 с. ISBN 5-03-003524-9 (Gô-gú)

Tsham-ua̽tSiu-kái

Guā-pōo lên-ketSiu-kái