Bu̍t-lí siông-sò͘

Phó͘-sè Tiāⁿ-sò͘ ê PióSiu-kái

Liōng Hû-hō Ti̍t Relative Standard Uncertainty
characteristic impedance of vacuum   376.730 313 461... Ω Tēng-gī
electric constant (permittivity of free space)   8.854 187 817... × 10-12F·m-1 Tēng-gī
magnetic constant (permeability of free space)   4π × 10-7 N·A-2 = 1.2566 370 614... × 10-6 N·A-2 Tēng-gī
Newtonian constant of gravitation   6.6742(10) × 10-11m3·kg-1·s-2 1.5 × 10-4
Planck ê tiāⁿ-sò͘   6.626 0693(11) × 10-34 J·s 1.7 × 10-7
Dirac ê tiāⁿ-sò͘   1.054 571 68(18) × 10-34 J·s 1.7 × 10-7
speed of light in vacuum   299 792 458 m·s-1 Tēng-gī