Carrington sī chi̍t ê jī-sèⁿ.

Jîn-bu̍t siu-kái

Chham-khó siu-kái

 Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ ia̍h-sī toāⁿ-lo̍h lia̍t-chhut sèⁿ Carrington ê lâng; lí ē-tàng pang-chān ka-thiam.