Chèng-tī-tek kái-chèng (Eng-gí: political correctness) sī kóng kā bú-jio̍k-sèng, phoe-phêng-sèng ê ēng-gí kái ēng tiong-sèng ê ēng-gí lâi thè-ōaⁿ.

Ū-sî chèng-tī kái-chèng ê ēng-gí siōng-bé oa-ná piàn bú-jio̍k-sèng ê ōe.

Siong-koanSiu-kái