Chìn-iong (震央) sī tē-tāng hoat-seng ê sî, ùi chìn-goân hiàng-siōng sûi-ti̍t tâu-iáⁿ kàu tē-piáu ê ūi-tì.

Chìn-iong kap chìn-goân ê koan-hē