Chú-kàu (kok-chè chhiūⁿ-kî)

Chú-kàu (主教, Eng-gí: bishop) sī kok-chè chhiūⁿ-kî lāi-bīn ê chi̍t khoán kî-jí. I ē thang tī 4 ê chhoa̍h-hiòng kiâⁿ jīm-ì keh-á, bô-hoat-tō͘ hāⁿ koè kî-thaⁿ kî-jí.

Pe̍h-sek ê chú-kàu
O͘-sek ê chú-kàu

Chú-kàu tī Tiong-kok tāi-lio̍k kiò choè chhiūⁿ (象). I tī Unicode lāi-bīn ê hû-hō sī ♗ kap ♝.