Chēng-me̍h

Chēng-me̍h (靜脈) sī kā hoeh-e̍k ūn-su ji̍p-khì sim-chōng ê hoeh-kńg. Tû-liáu hì-chēng-me̍h chham châi-tòa chēng-me̍h, só͘-ū chēng-me̍h ūn-su ê hoeh-e̍k sī hâm sàng-sò͘ (O2) kha-chió ê hoeh-e̍k.

Lī-iōng hoeh-kńg chō-iáⁿ (angiography) ki-su̍t chè-chō ê chńg-thâu-á chēng-me̍h hun-pò͘.