Chū-bîn-cho̍k tiong-sim chú-gī

Chū-bîn-cho̍k tiong-sim-chú-gī (自民族中心主義; ethnocentrism), he̍k-chiá bîn-cho̍k iu-oa̍t-kám (民族優越感), sī chi̍t chióng siong-sìn chū-sin chéng-cho̍k ia̍h-sī cho̍k-kûn sī hui-siông tiōng-iàu--ê, pēng-chhiáⁿ jīn-ûi kî-thaⁿ cho̍k-kûn lóng hām chū-sin cho̍k-kûn ū koan-liân-sèng ê kheng-hiòng. Kū-iú chū-bîn-cho̍k-tiong-sim-chú-gī ê kò-jîn ē phoàⁿ-tēng kî-thaⁿ cho̍k-kûn hām chū-sin cho̍k-kûn ū bûn-hoà-siōng ê koan-hē, iû-kî sī giân-gú, hêng-ûi, hong-sio̍k kap chong-kàu hong-bīn. Chit chióng chū-bîn-cho̍k-tiong-sim-chú-gī ē-tàng khoàⁿ-chò sī ta̍k-ê cho̍k-kûn to̍k-te̍k ê bûn-hoà jīn-tông.